Disclaimer

© Copyright Murdek MultiMedia Producties 2018 en 112brabant.nl. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (112brabant.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij 112brabant.nl of zijn gelicenseerd aan 112brabant.nl.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteurs-, merk-  en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij 112Brabant en/of bij haar licentiegevers. Het (recht tot) gebruik  impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de gebruiker. 112Brabant behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van 112Brabant – niet toegestaan op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van 112Brabant als bron maakt dat niet anders. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken  dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie.

Vermeld bij uw verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden.

Indien de gebruiker inbreuk maakt op de rechten van 112Brabant is hij aansprakelijk voor alle door 112Brabant als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.  Het is verboden om de beveiliging van Digitale Uitgaven of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van 112brabant. Bij inbreuk komt 112brabant een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Murdek Multimedia Producties voert het beheer over de pagina’s op deze website.Murdek Multimedia Producties in deze samen met Maricmedia. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Voor alle vragen, opmerkingen of informatie kunt u ons bereiken via de contact pagina.

Al onze diensten geschieden uitsluitend onder onze Algemene Voorwaarden van brancheorganisatie NVJ.

Gegevens van 112Brabant
Murdek Multimedia Productions
KvKnr 62274155
Bankrekening nr NL56 RABO 0334 538 564

Aangesloten bij de  Nederlandse Vereniging van Journalisten